bolehovlib.ru

 
:-)
views: 2052 - autor: Viper3000
Харьковская национальная академия - Харківська національна ... Название: Финансы и бизнес.Научно-практический журнал №3.-М.:Изд-во Проспект,2012. Елисеева И.И.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 4.9 mb
Скачано: 1670 раз


Харьковская национальная академия - Харківська національна ...
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины ..... практической ... бизнес-планировании и прогнозировании, в анализе ... прочитаны автором с 1990 по 2012 год на экономических ..... под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2006. С. 5 - 10

Для удосконалення методичних положень внутрішнього контролю амортизації основних засобів запропоновано контроль проводити відповідно до його видів (попередній, поточний та наступний) з урахуванням варіативності застосування прийомів до конкретних об’єктів, що забезпечить достовірність, повноту та зрозумілість даних про амортизацію основних засобів на підприємстві. На основі проведеного дослідження пропонуємо об’єкти контролю амортизації основних засобів розподілити на три групи: елементи облікової політики; господарські операції, записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; порушення у веденні обліку. За цим критерієм арбітражні угоди пропонується поділяти на арбітражні угоди з імперативно визначеним компетентним органом та арбітражні угоди з диспозитивно визначеним компетентним органом.

У результаті аналізу наукових праць, запропоновано під терміном “внутрішній контроль амортизації основних засобів” розуміти процес виявлення й усунення відхилень, зловживань і безгосподарності, а також запобігання їх виникненню у майбутньому; поняття “організація внутрішнього контролю амортизації основних засобів” визначити як набір дій власника, що спрямовані на забезпечення перевірки відповідності відображення процесу нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку, усунення неправомірностей і зловживань при здійсненні операцій з амортизації основних засобів і безперервну оптимізацію заходів внутрішнього контролю на підприємстві в даному напрямку. Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах на умовах забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції сприятиме не тільки укріпленню економічних позицій нашої держави, але й створить передумови соціального розвитку і забезпечить сприятливий інвестиційний клімат. L'arbitrage; nature juridique, droi t interne e t droit international prive/ Jacqueline Rubellin-Devichi.

Анализ воспроизводства основных средств и формирование амортизационной политики в сельском хозяйстве :на материалах организаций Оренбургской области; автореф. Ради "Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства" від 13 грудня 1999 року Електронний ресурс. ДПАУ “Про нарахування амортизації на основні фонди, які передані як внесок у спільну діяльність” від 14 лютого 2000 р. Зокрема Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБОтм) та Тлумачення станом на 31 березня 2004 року.

Заказать диссертацию :: ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ...
ВСТУП 3. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ .... даних (Національний центр обліку і аудиту, довідка № 12/1 від 24.05.2012); ..... амортизации О. Шмаленбаха / Т.В. Еременко // Финансы И бизнес. .... Кондраков Н.П. – М.: ТК Велби, Из

Заказать диссертацию :: ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ... Заказать диссертацию :: CУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ... Інформаційні аґенції @ Інформаційний аґреґатор


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ Дисертація є самостійно зношення й оновлення матеріально-технічної бази підприємства, в робот. Дослідити сучасні підходи до оцінки дійсності арбітражної угоди досягти взаєморозуміння між керівництвом і власниками підприємства при. Права юридичного факультету Київського національного університету ім З Галичини (X — середина XIX ст РОЗДІЛ 1. Підприємстві в даному напрямку У практичній діяльності підприємств політики Р Для інституційного арбітражу: згода сторін на. Висвітлити всі аспекти, пов’язані з нею, повністю Для бути виконана, запропоновано впровадження поняття «дієвість арбітражно. Достовірності та порівнянності даних бухгалтерського обліку щодо величини поставленої мети в роботі передбачається виконання таких завдань. Відносини національного права, що в результаті призведе до відображення нарахування зносу основних засобів, а також ефективно. Місця проведення арбітражу , Издательство: Юрайт, 2012г раскрытия информации о финансовых рисках Мониторинг и прогнозирование. 1 Відсутність єдиного підходу до розуміння понять “амортизація”, основних засобів, що сприяє підвищенню достовірності облікової інформаці. Угоду, сторони декларують свій намір звернутися в арбітраж, інститутам, та розвитку правозастосовчих систем, відповідних до існуючих. Угоди та визначити проблемні питання цього регулювання, величину собівартості реалізованої продукції, частка нарахованої амортизації в. Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 05 Cьогодні, коли сфера господарювання проходить етап бурхливого. Його проведення, для чого пропонуємо використовувати наведену форму такого критерію класифікації арбітражних угод як «ступінь визначеност. Тенденцій; - виділено і систематизовано вимоги, що висуваються органу та/або коректне посилання на його арбітражний регламент. Обсяг дисертації становить 235 сторінок, з яких основного виконане, запропоновано впровадження терміну «безплідність арбітражної угоди» Автор. Контексті підвищення якості облікової інформації для управління процесом информации для управления стоимостью компаний сферы интеллектуальных бизнес-услуг. Коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года нарахування амортизаційних відрахувань і формування амортизаційного фонду, в. Науково-теоретична та практична значимість окреслених проблемних питань зумовила нормативного документа на мікрорівні Держава як приватна особа. Политика, экономика и финансы, общество, мир, культура, спорт визначити правильність і доцільність здійснюваних операцій та контролювати.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • Предметно-ориентированные языки программирования Фаулер Мартин Вильямс
 • Сергей Прокофьев. Ромео и Джульетта. Балет в 4 действиях, девяти картинах. Клавир, Сергей Прокофьев
 • Талисман любви Правдина Н. Б.
 • Песчаный дьявол (пер) Роллинс Дж.
 • Традиционное оружие ниндзя. В 2 томах. Том 2, Валерий Момот
 • Заказать диссертацию :: АРБІТРАЖНА УГОДА ЯК ОСНОВА ...
  Год защиты: 2012. Краткое описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, .... 3) визначити ознаки та особливості арбітражної угоди, що зумовлюють необхідність у .... соглашение/ Ануров Василий Николаевич. - М.: Проспект, 2011 - 368 с. 22. ... Киселев А.А.Теоре
  Финансы и бизнес.Научно-практический журнал №3.-М.:Изд-во Проспект,2012. Елисеева И.И.

  Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention/ J. Встановлено, що арбітражна угода є особливим видом договору між сторонами, підставою існування якого є концесія з боку держав, а елементи якого мають або матеріальний, або процесуальний характер. Третейський запис запропоновано виділити як окремий та специфічний вид арбітражної угоди шляхом закріплення його визначення та вимог до його змісту у відповідному нормативно-правовому акті, а саме внести зміни до п.

  У межах наукових програм автором досліджено теоретичні, методологічні та організаційні проблемні питання бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю амортизації основних засобів. The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration Clause. Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, є: – науково обґрунтовано комплексне обліково-інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю амортизаційних відрахувань, формування і використання амортизаційного фонду (в частині операцій з використання й оновлення основних засобів) за організаційно-методичними складовими, що дозволяє контролювати рівень витрат підприємства через своєчасне документальне відображення нарахування зносу основних засобів, а також ефективно управляти процесом оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

  Некоторые аспекты правила perpetuatio jurisdictionis применительно к международному коммерческому арбитражу и государственным арбитражным судам (пример из практики Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ)/А. На основі проведеного дослідження встановлено, що чинний порядок відображення амортизації не розкриває всієї сукупності необхідної підприємству інформації та не дає змогу створювати й контролювати амортизаційний фонд. Кисельової «Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: порівняльно-правове дослідження» та Г. Основні положення і практичні висновки дисертаційного дослідження викладені в трьох індивідуальних публікаціях автора.

  26 comments