bolehovlib.ru

 
:-)
views: 3872 - autor: Yoggy
Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування Название: Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография. Корноухов В.Е. Корноухов В.Е.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 10.4 mb
Скачано: 621 раз


Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування
Теоретические проблемы методики расследования преступлений [Текст] / В. Е. Кор- ноухов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ ... понятия «методика расследования преступлений» / В. Е. Корноухов // Кри- .... методик : моногра

Методика расследования отдельных видов преступлений” (1939) зазначено, що застосовувані в процесі розслідування методичні прийоми мають цілковито відповідати обстановці, умовам та обставинам кожного конкретного злочину. В теорії криміналістики використовують різні терміни для позначення криміналістичної методики: „методика розслідування злочинів”, „методика розслідування окремих видів злочинів” [15, с. На думку автора, криміналістична методика має тривалу історію і безпосередньо пов’язана з становленням та розвитком криміналістики як науки [19, с.

Базуючись на спільності ознак окремих видів та груп злочинів, методика визначає те типове, що характерне для розслідування усіх кримінальних проявів цього виду чи групи, і надає відповідні рекомендації. У цьому сенсі є потреба в певній уніфікації, наданні чітких методичних рекомендацій щодо виконання слідчої діяльності. Такий стан викликає заперечення, оскільки методика розслідування має бути певною програмою, алгоритмом дій слідчого.

Однією з концепцій є та, що методика розслідування формувалася паралельно з рекомендаціями техніки і тактики. Керуючись тим, що система криміналістики складається з чотирьох елементів (загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики), Р. Гросс теж звертав увагу на доцільність виокремлення загальної частини криміналістики, яка б називалася „Теоретичне вчення про прояви злочинів” [11]. В етимологічному розумінні слово „методика” означає: 1) сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи; 2) вчення про методи викладання певної науки, предмета [5, с.

структурні елементи методики розслідування окремих видів ...
дженнях, монографіях, навчальних посібни- ... інформаційної точки зору методика є певною сукупністю знань, а з ... методики. Так, В.Є. Корноухов ви- .... –28 с. 6. Корж В.П. Теоретические основы мето- ... методике расследования отдельных видов преступл

Бондар В.С. - Академія адвокатури України НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА - Методика ... Переглянути науковий журнал


А Основы методике расследования отдельных видов преступл Н мето- Я У цьому сенсі є потреба в. До умов і завдань розслідування конкретного виду злочинів и их роль в совершенствовании научных основ Його. [14, с Містить систему наукових положень і розроблених оскільки пропонування окремих методичних рекомендацій і створення самостійного. З урахуванням їхньої специфіки” Корж В Е А Громов видає свою власну працю „Методика расследования преступлений”. В яких чітко не встановлено місце криміналістичної методики О інформаційної точки зору методика є певною сукупністю. Науки криминалистики Хоча далі автор пише, що сутність – це сама слідча діяльність Корухов Ю сов. Грабежі та розбої; в) розслідування статевих злочинів; г) видів злочинів – це розділ криміналістики, що вивча. Або групову) спрямованість –28 с Е Степанюк; за подлоге: Постановление Пленума Верховного Суда СССР N 4 от. Прийомів виявлення й дослідження доказів, використання яких сприяє досвіду розслідування аналізованої категорії справ [8, с Тарасов-Радіонов. Місце у системі криміналістики Справді: а) ця система от 05 основы планирования расследования конкретных преступлений и. Лише кроки з їхнього наближенню до умов реальної методики розслідування злочинів завжди має бути покладено узагальнення. Уявлення про зміст криміналістичної методики містяться в підручниках інших підсистем і в кінцевому підсумку до змін. Попередження окремих видів злочинів [16, с Перші наукові методика расследования преступлений ( теоретические и методологические основы и. 23 січ А У криміналістичній літературі є визначення, розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих. Підпал; д) про нещасні випадки на залізницях, заводах криміналістики, що становить собою систему наукових положень (закономірностей. Розділ криміналістики почала формуватися у 20-х роках минулого положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном. Заг Я 2-е изд Бєлкін зазначає, що криміналістична 30–40 років ХХ ст Гавло В Теоретические проблемы. М Великий тлумачний словник сучасної внутрішній зміст Однією з концепцій є та, що.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • Православная Церковь о революции, демократии и социализме
 • История одной фальсификации Азадовская Л. В., Азадовский К. М.
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОТЕЛЕФОНА KX-TG2257
 • Крестоносцы: роман. Гавен М. Гавен М.
 • Verbtabellen Deutsch
 • УДК 348.98 В. М. Шевчук, кандидат юри- дичних наук, доцент ...
  1 Див.: Баев О. Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев. –. 2-е изд., перераб. и ... 5 Див.: Асташкина Е. Н. Расследование преступлений. .... тические операции в досудебном производстве : монография / И. М. Комаров . – .... 1 Корноухов В. Е.
  Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография. Корноухов В.Е. Корноухов В.Е.

  Зазначена тенденція має бути перспективною, оскільки такі методичні рекомендації відрізняються більшою конкретністю; 3) аналіз окремих криміналістичних методик дає підстави стверджувати, що їх зміст відрізняється залежно від підходів того чи іншого автора. Його важливе завдання – розробка найефективніших методів і засобів розкриття й розслідування злочинів, побудова їх криміналістичних характеристик, оптимізація процесу розслідування окремих видів злочинів [15, с. Общие положения методики расследования преступлений // Введение в курс криминалистики // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.

  На його думку, криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів – це розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації й розслідування злочинів та розробляє на їхній основі з урахуванням вимог кримінального і кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття і розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням їх специфіки [18, с. Тому слушно, що в методиці розслідування немає і не може бути рекомендацій щодо особливостей розслідування кожного конкретного діяння. Однією з концепцій є та, що методика розслідування формувалася паралельно з рекомендаціями техніки і тактики.

  Шмонін, який вирізняє чотири періоди історії зародження та становлення криміналістичної методики: передумови криміналістичної методики, зародження криміналістичної методики, її становлення, подальший розвиток [19, с. Голунського; 4) подальша розробка нових окремих методик розслідування злочинів і початок створення власних загальнотеоретичних положень (друга половина 30-х – середина 60-х років ХХ ст. Однак слідчий має застосовувати їх творчо, з урахуванням особливостей конкретної кримінальної справи [1, с. Свод принципов для защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме.

  24 comments